Search

ארגון רבני בית הלל בקריאה לחתימה על הסכם קדם נישואין לכבוד הדדי

אנו עדים בכאב, לכך שאחוז הגירושין בעולם היהודי בכלל ובישראל בפרט, הולך וגדל לשיעור שלא ניתן להתעלם ממנו. בד בבד, בעיית סירוב הגט, העלולה להכות הן בגברים והן בנשים בישראל, מתפשטת ומתרחבת, כאשר אחד מבני הזוג המתגרשים מבין שיש כוח בידו להשתמש בסירוב הגט כאמצעי לסחיטה או לנקמה. הכאב והצער של העגונות והעגונים הוא עצום, מאחר והם מנועים מלהקים משפחות חדשות ובריאות. על אחת כמה וכמה חריפה בעיית הנשים המנועות מללדת ילדים.

לאחר התייעצות רבות עם דיינים, רבנים, ראשי ישיבה ומומחים בנושא, ולאחר שיקול דעת ארוך ולימוד הנושא בתוך הארגון, החלטנו לצאת בקול קורא לכל חלקי הציבור לחתום על הסכם קדם נישואין למניעת סירוב גט. למהלך זה קיבלנו את תמיכתם של הרב נחום רבינוביץ' שליט"א ראש ישיבת "ברכת משה", והרב אהרון ליכטנשטיין שליט"א ראש ישיבת "הר עציון". ראוי לציין שכלל ארגוני הרבנים האורתודוקסים בארה"ב תומכים ומעודדים חתימה על הסכמי קדם נישואין.

אנו מעודדים את כל הזוגות הנישאים בישראל לחתום טרם נישואיהם ובפעולתם זו להמחיש, הלכה למעשה, את אהבתם ומסירותם אחד כלפי משנהו. התחושה הרווחת אצל הזוגות הנישאים ערב נישואיהם, היא כי "לי זה לא יקרה". ברם, הסכמי קדם נישואין הינם תקנה המשמשת כאמצעי בטיחות, מעין תקנת הכתובה שתיקנו חז"ל.

הסכם קדם נישואין יוצר לחץ כלכלי על סרבן או סרבנית הגט, דבר שהוכח כאמצעי יעיל למניעת סירובי גט ועגינות, במקרים רבים. דווקא מתוך דאגה לשלמות התא המשפחתי היהודי אשר הוא אבן היסוד של חברה יהודית בריאה, אנו מאמינים שחתימה על הסכמי קדם נישואין אשר תהפוך לנורמה חברתית, רק תחזק את התא המשפחתי במדינת ישראל.

אנו קוראים לכל חברינו הרבנים להכיר באחריות הרובצת על כתפיהם בכל חופה וקידושין שהם מסדרים, לעודד את הזוגות לחתום על הסכם קדם נישואין , כדי שיצאו לדרכם המשותפת בבטחה ובכבוד הדדי. אנו סבורים שעל כל מחנך ומחנכת בישראל להסביר לתלמידיהם שאת קדושת מצוות הנישואין והגירושין אסור להפר דרך סירוב גט ושעל כל אדם לדאוג לחברה תקינה, על ידי חתימה על הסכם למניעתו. אנו פונים גם להורים ולמשפחות של הזוגות הנישאים בבקשה להגן על ילדיהם ע"י עידוד לחתימה על הסכם קדם נישואין למניעת סירוב גט.

מבין ההסכמים הקיימים אנו ממליצים ביותר על ההסכם לכבוד הדדי. אנו נמשיך את המאמצים לפיתוח ולשימוש בפתרונות הלכתיים מעשיים מניעתיים, אשר כולם יחד יביאו למיגור התופעה של סירוב גט והעגונות ולהנחלת שלום בית אמיתי בבית ישראל.

 

לחתימה על העצומה לעידוד ומיסוד ההסכם: https://www.kdam.info

 

דילוג לתוכן