Search

אותר מקור הריח שהטריד את תושבי רעננה בחודשי הקיץ.

במאמץ משותף של עיריית רעננה ותאגיד מי רעננה בע"מ, אותר מקור הריח, שהורגש בעיר בחודשי הקיץ האחרונים. מבדיקות מקיפות, שבוצעו ע"י אנשי מקצוע בכירים מתחום המים והביוב, עולה כי בעיית הריח שהורגשה בעיר במהלך כמה מימי הקיץ נובעת גם מבריכת הויסות, הנמצאת במכון טיהור השפכים, שבבעלות ובניהול של תאגיד 'מי רעננה'. יודגש כי תושבי רעננה סובלים גם לא פעם מריחות רעים כתוצאה מדישון וזיבול השדות החקלאיים, הגובלים בשכונות הצפוניות של העיר ועיריית רעננה תוסיף לפעול בתקיפות אל מול חקלאים שיפעלו בניגוד לתקנות.

עם השלמת כלל הבדיקות הורה ראש העיר רעננה, מר נחום חופרי, לנקוט בכל הפעולות הדרושות לטיפול במטרד הריחות, ולפיכך תאגיד 'מי רעננה' בביצוע שורה של פעולות למיגור הריחות, וביניהן שטיפות קווי ביוב בכל רחבי העיר והזרמת חומרים למערכת הביוב הגורמים לנטרול ריחות.

במקביל, נשכרה חברת "תהל" לתכנון פרויקט ניקיון בריכת הויסות. במסגרת הפרויקט, יישאבו משקעים מבריכת הויסות ויותקן אוורור נוסף בבריכה. פעולה זו, לצד התקנת אוורור נוסף אמורים להביא באופן ישיר להקטנת פליטת הריח עד להפסקתו באופן מוחלט. פרויקט זה הינו פרויקט יסודי ומורכב שעלותו נאמדת בכ- 2.5 מיליון ₪. במהלך העבודות, אשר צפויות להחל בשבועות הקרובים, צפויים מטרדי ריח קלים בלבד, זאת בשל שאיבת המשקעים. הפרויקט יסתיים בסוף הרבעון הראשון של שנת 2012. הפרויקט מתואם ומבוקר גם ע"י משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה וכן הגורמים המקצועיים של היחידה האזורית לאיכות הסביבה בראשותו של מר יהודה אולנדר.

נחום חופרי, ראש העיר רעננה, אמר כי "איננו מקלים ראש בנושא ונוסיף לפעול בתקיפות אל מול חקלאים שיפעלו בניגוד לתקנות ולעשות כל שיידרש, כדי שבעיית הריח תיפתר ואיכות החיים הגבוהה של תושבי העיר תישמר."

יצויין כי במסגרת הקמת השכונות החדשות בעיר, ר"ע 2014, ור"ע 2015, מתוכננת הרחבתו של מכון טיהור השפכים. תאגיד 'מי רעננה', נמצא בימים אלה בשלבי תכנון מתקדמים של הרחבת המכון, ובין השאר יוטמעו בו טכנולוגיות מודרניות לנטרול ריחות עתידיים. ההרחבה המתוכננת של המכון צפויה להסתיים בראשית שנת 2014.

בתמונה: מכון טיהור שפכים רעננה.

צילום: שחר רוזליס

 

 

דילוג לתוכן