Search

אושרו סכומי התמיכה לבנייה ושיפוצים לבתי כנסת לשנת 2014

בישיבת מועצת העיר האחרונה אישרה המועצה את המלצת ועדת התמיכות לחלוקת תמיכות במבני ציבור שרובם המכריע הינם בתי כנסת. התקציב הכולל לשנה זו עמד על 720,000 שקל שחולק ל 20 קהילות.

התמיכה ניתנת לקהילה העוסקת בבניה חדשה , לקהילות הבונות בתחום הנגישות כגון מעלית או שירותי נכים, לעוסקים בשיפוצים נרחבים ולקהילות שביקשו את התמיכה עבור שיפוצים קלים או שכירות.

סכומי התקציבים המועברים לקהילות השונות הינם:

דילוג לתוכן