Search

אושרו סכומי התמיכה באגודות ספורט ותנועות הנוער.

בישיבות מועצת העיר האחרונות אושרו המלצות ועדת התמיכות העירונית בנוגע לסכומי תמיכה באגודות הספורט ותנועות הנוער. נציג הרשימה הדתית בועדת התמיכות, חבר מועצת העיר אריה פרידמן סיפר לדתילי רעננה במה מדובר:

"עיריית רעננה תומכת בעמותות שונות הפועלות למען תושבי העיר בתחומים שונים כגון חסד ורווחה, בריאות, תרבות, ספורט ותנועות הנוער כמו גם בניה ושיפוצים של מוסדות ציבור כגון בתי כנסת. עד כה אישרנו תמיכות לאגודות הספורט ותנועות הנוער ובחודש הבא אנו צופים לסיים את המלצות הועדה לגבי סכומי התמיכה לנושאים האחרים.

בנוגע לאגודת "אליצור" הצלחנו להגדיל את סכום התמיכה בהם בצורה משמעותית. למעשה השלנו בזה מהלך שבו חזר תקציב האגודה למצבו לפני הקיצוץ הגדול בתקציב העירוני ב 2009 עת ירד היקף התמיכה ב"אליצור" בכ 60 אלף שקלים. מאז מדי שנה אני מצליח להגדיל במעט את סכום התמיכה ולשמחתי, השנה השלמנו את המשימה ו"אליצור" נהנית מסכום תמיכה כפי שמגיע לה.

בנושא התמיכה בתנועות הנוער ההישג הוא אפילו גדול יותר ובמהלך מורכב של מספר גורמים הבאנו להגדלה מאוד משמעותית בתקציבי תנועות הנוער הדתיות. ראשית, במשך שנה שלמה לחצנו, בשיתוף גורמים אחרים המועצת העיר, על הגדלת התקציב הכולל לתנועות הנוער ולפי הצעת ראש העיר הגדלנו את התקציב הכולל מ 330 אלף ל 530 אלף שקל המחולק לפי מספרי החניכים בכל תנועה. שנית, בשנים קודמות היו שערערו על כמויות החניכים המוצהרים על ידי תנועות הנוער הדתיות ובמהלך השנה בצענו יחד עם תנועות הנוער הדתיות פעולות אליהם הוזמנו הגורמים העירוניות – לפעמים הם הגיעו בהפתעה ונדהמו מרמת הפעילות והיקף ההשתתפות של החניכים – ומסיבה זו השנה קיבלו את מספרי החניכים כפי שהוצגו על ידי התנועות בצירוף תצהיר גזבר התנועה.

אבל המהלך שהשפיע הכי הרבה על מספרי החניכים היה שינוי קריטריון שהעברתי בועדה שתיקן עוול גדול שנעשה לחלק מתנועות הנוער הדתיות. במשך שנים התייחסו למספרי החניכים הקיימים בתנועה בחודש נובמבר. תנועות הנוער המכניסות את חניכי שיכבת כיתה ד' כללו אותם במספר החניכים המדווח. לעומת זאת בבני עקיבא למשל, שבט נבטים נכנס רק בשבת הארגון שמתקיים לאחר היום הקובע לקביעת מספרי החניכים בתנועות ובכך נגרעו למעלה מ 200 חניכים מדי שנה. כאמור, ביוזמתי שינתה הועדה את היום הקובע ובכך איפשרה מצב שדיווחי כל תנועות הנוער כללו את כיתות ד' ובכך בוטלה אפליה לא הוגנת כלפי תנועת בני עקיבא.

שילוב כל הגורמים הללו כמעט והכפיל את סכום התמיכה בתנועת בני עקיבא והגדיל משמעותית את סכום התמיכה בעזרא ובצופים הדתיים. כמובן שגם תנועות הנוער האחרות נהנו מגידול משמעותי בתקציבן".

פרידמן מסיים את הדיווח בציטוט מראש העיר נחום חופרי: "יותר חניכים – יותר טוב"!!!

 

דילוג לתוכן