Search

אושרה סכומי התמיכה לבנייה ושיפוצים לבתי כנסת לשנת 2012.

בישיבת מועצת העיר האחרונה אישרה המועצה את המלצת ועדת התמיכות לחלוקת תמיכות במבני ציבור שרובם המכריע הינם בתי כנסת. התקציב הכולל לשנה זו עמד על 720,000 שקל שחולק ל 19 קהילות. החלוקה התבצעה לפי קריטריונים כאשר המדרגה הגבוהה ביותר הוענקה לקהילה העוסקת בבניה חדשה כגון קהילות "אחווה" ו"שמע קולי" שכיום מתפללות בתיכון אביב בשכונת 2005. המדרגה הבאה ניתנה לקהילות הבונות בתחום הנגישות כגון מעלית או שירותי נכים. המדרגה הבאה לעוסקים בשיפוצים נרחבים והמדרגה הנמוכה ביותר לקהילה שביקשה את התמיכה עבור שיפוצים קלים או שכירות.

נציג הרשימה הדתית בועדת התמיכות, חבר המועצה אריה פרידמן: "מצד אחד גדל השנה מספר מבקשי התמיכות הכולל ומצד שני, בשנתיים האחרונות החזרנו למעגל מקבלי התמיכות מספר בתי כנסת ותיקים שמקבלים תמיכה עבור הנגשת המבנים הישנים. התוצאה היא שהסכומים אותם אנו מקצים לכל קהילה ירדו במקצת כשמי שנפגע במיוחד הם קהילות הבונות בניה חדשה. המשימה שעלינו לקחת על עצמנו לשנה הבאה היא להגדיל את סכום התקציב הכולל מ 720,000 ל 900,000 ובכך נוכל להקצות תמיכה משמעותית לקהילות הבונות בית כנסת חדש באותם שנים שבהם מתבצעת הבניה בפועל".

 

דילוג לתוכן