Search

אור ירוק להקמת בית מת"ן השרון במתחם תיכון רננים!!

בישיבת מועצת העיר שהתקיימה הערב (יום ה') אישרה סופית מליאת המועצה הקצאת קרקע לעמותת מת"ן השרון (מרכז תורני לנשים) עבור הקמת בית מדרש מת"ן במתחם התיכון העירוני לבנות – "רננים".

מדובר בהקצאת קרקע של כ 400 מטר כקומה שניה מעל למבנה הכיתות החדשות שבנתה העירייה ב"רננים" בשנה החולפת. אישור המועצה התקבל לאחר סיום ההליך החוקי שכלל שני פרסומים לצורך קבלת התנגדויות כדרישת החוק. יצויין כי לא התקבלו כל התנגדויות מהציבור.

הרעיון להקמת בית מת"ן ברננים נבט לפני כשנה בפגישת ראש העיר עם מנהלת מת"ן השרון אשרה קורן וקבוצה של ידידי מת"ן שנערכה ביוזמת סגן ראש העיר דאז אריה פרידמן. הישיבה נועדה לקדם הקצאת קרקע ברחוב הגליל שהוצע בזמנו על ידי ראש העיר ובפתיחת הישיבה ציין ראש העיר כי לצערו לא יהיה ניתן להקים את בית מת"ן במיקום המתוכנן בשל אילוצים שונים. האכזבה בקרב המשתתפים ניכרה על פניהם משום לאחר שנים רבות מאוד של משא ומתן עם העירייה נראה היה כי נמצא המקום המיועד ולפתע חוזר ההליך לנקודת ההתחלה.

בתגובה להודעתו של ראש העיר ביקש אריה פרידמן את רשות הדיבור ולאחר שציין את חשיבותה הרבה של מת"ן בנוגע לקידום נשים, הציע להקים את בית מת"ן בתיכון "רננים". הרעיון התקבל בהתלהבות רבה על ידי ראש העיר שנתן אור ירוק ואכן בעזרת נציג הרשימה הדתית בועדת הקצאות קרקע, סגן ראש העיר יואל עזרזר ויו"ר ועדה, סגן ראש העיר איתן גינזבורג, הגיעה סוף כל סוף בקשת מת"ן השרון להקצאת קרקע – בקשה שהייתה ב"צינורות" במשך כעשור!! – לידי מימוש.

אריה פרידמן: "אני מרגיש שהשלמתי את אחת המשימות שלקחתי על עצמי כשנבחרתי לתפקיד. הפעילות העצומה של מת"ן, הנוכחות שלה בעיר וההשפעה על תושביה מחייבים שלמת"ן יהיה בית מדרש משלה ולא כדייר משנה בבית כנסת כפי שהיה קיים עד כה. הרעיון שהצעתי, לבנות את בית המדרש בתוך התיכון לבנות רננים הוא פתרון של win-win. אני מצפה להפריה הדדית בין בית המדרש לבין תלמידות התיכון ומאחל ששיתוף הפעולה בינהם יהווה דגם לפעילות רוחנית בקרב בנות תיכון בכל רחבי הארץ.

בנוסף להקצאת הקרקע למת"ן אישרה מועצת העיר הקצאות הקרקע גם עבור עמותת מ.ט.י. רעננה (מרכז טיפוח יזמות) בתוך מתחם בית ספר מפתן (שנסגר) באיזור התעשייה וכן עבור עמותת "אלוט" האגודה הלאומית לילדים אוטיסטים לחוזה חכירה לצורך הקמת מרכז תעסוקה לבוגרים אוטיסטיים. גם מבנה זה יבנה באיזור התעשייה.

 

דילוג לתוכן